GENEL BİLGİLER

SİGORTANIN TEMEL KAVRAMLARI

TEHLİKE ve SİGORTA
Tehlike , insan yaşamında her zaman için mevcuttur. İnsanların can ve malları itibari ile karşılaştıkları tehlikeler çok eskilerden günümüze kadar artan bir şekilde devam etmektedir. Teknolojinin çok hızlı gelişmesine karşın tehlikeyi tümü ile önlemek olanaksızdır.
Özellikle doğal afetlerde insanoğlu çoğu zaman kaderine kaderine boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Bir asır öncesi bilinen tehlike türleri ile bundan 50 yıl önceki tehlikeler ve de bugün sayabileceğimiz tehlike grupları insanı şaşırtacak boyutlardadır. 30 yıl önce düşünülmeyen ve de bilinmeyen bir tehlike bugün için insanların en çok korkulu rüyası olmaktadır. Bu yüzden insanlar çeşitli önlemler almışlar ve söz konusu tehlikelerin giderilmesi veya azaltılmasında beraberce hareket etmişlerdir. İşte bu birliktelik sigortanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece insanlar belli bir para karşılığında sözü edilen zararları karşılamaya başlamışlardır. Bunun neticesi olarak da sigorta şirketleri doğmuştur

SİGORTANIN TANIMI
İnsanın sahip olduğu mal varlığı ve hayatı her zaman için sayısız tehlikelerle karşı karşıyadır. Halk dilinde tehlike veya kaza olarak bilinen bu tabirler sigortacılık dilinde riziko diye adlandırılmaktadır. O halde sigortacılığın doğmasında insanların yaşamlarında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri tehlikelere rizikolara karşı önlem alma ihtiyacı büyük rol oynamaktadır. Bu bakımdan sigortanın ilk unsuru fertlerin ileride karşılaşacakları rizikolar için kendilerini emniyette hissetme arzusu olarak düşünülmektedir. İşte sigorta, insanların karşılaşmaları muhtemel tehlikelerin-rizikoların-ekonomik sonuçlarını ortadan kaldırabilmek için kullanılan bir yöntem, bir sistemdir. Bu sistem devreye girince, gerçekleşen rizikolardan doğacak olan zarar sigortacı tarafından ödenmektedir. Ödenen bu zarar tazminatları ise hem zarar gören sigortalı hem de diğer sigortalardan tahsil edilen primlerle karşılanmaktadır. O halde sigortanın ikinci unsuru da rizikonun dağıtılması prensibidir.
İşte sigorta, ileride meydana gelerek insanın canına, malına veya üçüncü şahıslara zarar verebilecek olaylar karşısında önceden güvence sağlayan bir yöntem, bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

 
SİGORTA ARACILARI – İSTİHSAL ORGANLARI
Sigorta sözleşmesi yukarıda da değinildiği üzere doğrudan doğruya sigortalı sigortacı arasında yapılabileceği gibi çoğu defa sigortalının yerine bir sigorta aracısı vasıtası ile de yapılabilmektedir. Bu aracı sigortalı ile sigortacının yapacakları sözleşmede sigortalı adına hareket etmektedir. Sigortacılar genelde işlerini acenteler marifetiyle yürütürler. Sigortacının aracısı da sigorta acentesidir. İstihsal organları:
- Sigorta istihsalcileri- kanunumuza göre acente ve prodüktör olmak üzere iki gruba ayrılır.
Acenteler : Acenteler T.T.K.’nun 166.maddesine göre bir sigorta şirketi adına, sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın ve sigorta şirketi ile acentecilik sözleşmesi imzalayarak o şirketi ruhsatlı bulunduğu sigorta dallarında sözleşmelere arcılık etmeyi meslek edinen gerçek veya tüzel kişilerdir. 1994 yılında yayımlanan “Sigorta Acenteleri Yönetmenliği “ne göre ;
a. Sözleşme tapma ve prim tahsiline yetkili acente ile,
b. Aracı yani sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayan acente olmak üzere olmak iki ana gruba ayrılır.

Prodüktörler : Bunlar yukarıda izah edilen acenteler olduğu gibi hiçbir sigorta şirketine mukavele ile bağlı olmadan sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlere bilgi vererek teklifnamenin hazırlanmasında yardımcı olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

EK BELGE (ZEYİLNAME)
Ek belge; poliçenin yürürlük süresi içinde meydana gelen değişiklikleri belirtmek için düzenlenir. Zeyilname sigorta poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

YENİLEME BELGESİ (TECDİTNAME)
Yenileme belgesi, sigortanın, sigorta süresinin bitiminde sigorta teminatında mahrum kalmamaları için sigorta şirketince tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir.
Yıllık poliçeler, sigortalının adı, adresi, rizikonun niteliği, yeri ve sigorta bedeli bakımından herhangi bir farklılık göstermediği takdirde tecditname ile yenilenir. Ancak, belirtilen şartlarda bir değişiklik olduğu taktirde yeni bir poliçe düzenlenmesi gerekir.
Sigorta sözleşmesi’nin (poliçe) izahından sonra şimdi de poliçeye baz teşkil eden ve de ondaki bilgilere istinaden poliçe tanzimi gereken, ayrıca poliçeden önce de devreye giren bir önemli belge de “TEKLİFNAME “ dir.
O halde, yukarıda izah edilen bilgilerden önce bilinmesi gereken konu teklifname olmak gerekir.

TEKLİFNAME
Teklifname, sigortalının doldurarak sigortacıya verdiği ve sigorta konusu ve poliçe şartları ile ilgili gerekli tüm bilgileri taşıyan bir formdur. Çok özel sigortalar dışında çoğu sigorta türleri bakımından hazır teklifname formları mevcuttur. Her sigorta şirketi branşın ve de rizikoların özelliğini dikkate alarak teklifname hazırlar . Teklifnamelerin imzalı olmaları da çok önemlidir. Teklifnameler genelde sigortalının adını, adresini, sigortanın konusunu, istenen rizikoların ayrı ayrı ismini, sigorta bedelini ve de sigorta süresi ile tanzim tarihini ihtiva etmelidir. Aşağıda açıklanacak olan “Azami Hüsnüniyet Prensibi”ne göre sigortalının esasla ilgili tüm bilgileri eksiksiz beyan etmek suretiyle sigortacının prim tesbitine yardımcı olması gerekmektedir. İşte bu esaslı bilgilerin öncelikle teklinamede yer alması lazımdır.
Teklifnamenin en önemli kısmı sigortanın konusu ve de istenen rizikolarla ilgilidir. Bunların eksiksiz ve de sağlıklı olması halinde sigortacıda primi rahatlıkla saptayabilmekte

Ürün Tanıtım Sayfalarımıza ulaşmak için buraya tıklayınız...


Sorular? dileksigorta@dileksigorta.com  Telefon: 416–216 60 54 Fax: 416–216 92 82
© 2006 Dilek Sigorta, Bütün Hakları Saklıdır...
Bu Site Stork Web Tasarım Tarafından Tasarlanmıştır.